ترانزیستور

tda 2822

تعداد بازدید: 5,475 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

TD9944

تعداد بازدید: 426 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

tda7000

تعداد بازدید: 1,457 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

2N3055

تعداد بازدید: 4,253 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP794R

تعداد بازدید: 337 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP379X

تعداد بازدید: 311 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP705_10

تعداد بازدید: 329 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP392V

تعداد بازدید: 303 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP178

تعداد بازدید: 288 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP714V

تعداد بازدید: 325 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

KST2222AMTF

تعداد بازدید: 335 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

2SC4226-T1-A

تعداد بازدید: 272 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

EML20

تعداد بازدید: 299 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP707

تعداد بازدید: 293 views

ادامه مطلب
تصویر بند انگشتی

CP317

تعداد بازدید: 268 views

ادامه مطلب
تصویر بند انگشتی

US5L12

تعداد بازدید: 257 views

ادامه مطلب