ترانزیستور

tda 2822

تعداد بازدید: 5,191 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

TD9944

تعداد بازدید: 404 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

tda7000

تعداد بازدید: 1,391 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

2N3055

تعداد بازدید: 4,065 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP794R

تعداد بازدید: 323 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP379X

تعداد بازدید: 294 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP705_10

تعداد بازدید: 313 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP392V

تعداد بازدید: 291 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP178

تعداد بازدید: 277 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP714V

تعداد بازدید: 314 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

KST2222AMTF

تعداد بازدید: 318 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

2SC4226-T1-A

تعداد بازدید: 260 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

EML20

تعداد بازدید: 287 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP707

تعداد بازدید: 284 views

ادامه مطلب
تصویر بند انگشتی

CP317

تعداد بازدید: 254 views

ادامه مطلب
تصویر بند انگشتی

US5L12

تعداد بازدید: 245 views

ادامه مطلب