ترانزیستور

tda 2822

تعداد بازدید: 4,778 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

TD9944

تعداد بازدید: 372 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

tda7000

تعداد بازدید: 1,284 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

2N3055

تعداد بازدید: 3,751 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP794R

تعداد بازدید: 308 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP379X

تعداد بازدید: 271 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP705_10

تعداد بازدید: 294 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP392V

تعداد بازدید: 267 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP178

تعداد بازدید: 248 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP714V

تعداد بازدید: 289 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

KST2222AMTF

تعداد بازدید: 298 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

2SC4226-T1-A

تعداد بازدید: 235 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

EML20

تعداد بازدید: 265 views

ادامه مطلب
ترانزیستور

CP707

تعداد بازدید: 258 views

ادامه مطلب
تصویر بند انگشتی

CP317

تعداد بازدید: 233 views

ادامه مطلب
تصویر بند انگشتی

US5L12

تعداد بازدید: 224 views

ادامه مطلب